Kvalifikační práce

Tomáš Moucha: 1. Studie průmyslových technologií – částečně prováděno přímo v průmyslových provozech: Vytipování a kvantifikace vhodných provozních parametrů za účelem optimalizace výroby – možnost výběru konkrétní technologie ve spolupracujících podnicích podle zájmu studenta. Aktuálně domluvené tématiky s průmyslovými partnery: i) optimalizace výroby kaprolaktamu (Spolana Neratovice), ii) optimalizace tlakových vypírek CO2 na výrobně vodíku (Unipetrol Litvínov), iii) optimalizace výroby PVC (Spolana Neratovice), iv) optimalizace výroby epoxidových pryskyřic (Spolchemie Ústí n.L. Možné stupně bakalářské, diplomové i dizertační práce)

2. Poloprovozní experimenty v laboratoři: Příprava aparatur, provádění experimentů, příprava měřících SW a HW, vývoj řídících a vyhodnocovacích programů – možnost výběru užšího zaměření podle zájmu studenta. Aktuální témata: i) způsob promíchávání a mezifázový transport hmoty v mechanicky míchaných nádobách (bioreaktory), ii) vývoj prototypu přístroje měření koncentrace vodíku v primárním okruhu jaderných elektráren – uspořádání samotného zařízení nebo vývoj řídící elektroniky + dlouhodobé testy, iii) pervaporace – experimentální ověřování separační schopnosti membrán s primárním cílem zakoncentrování alternativních paliv. Možné stupně bakalářské, diplomové i dizertační práce)

František Jonáš Rejl – výzkumná témata: 1) transport hmoty a hydraulika věžových výměníků hmoty, zejména v plněných destilačních kolon; 2) Termografické sledování procesů sdílení hmoty a tepla, zejména pak fázového rozhraní při destilaci; 3) recyklace akumulátorů elektrické energie, speciálně Ni-Cd a lithiových akumulátorů. 

Ad 1) V současné době pracujeme na ověřování a modelování ovlivnění separační účinnosti výplní povrchovými jevy, tzv. Marangoniho efekty, které vznikají při destilaci systémů s různým povrchovým napětím složek (jedná se o tzv. negativní, neutrální a pozitivní systémy).  Máme k dispozici výsledky získané na strukturovaných výplních Mellapak 452.Y a Mellapak 252.Y známého švýcarského výrobce Sulzer. Naše pracoviště však má k dispozici i výplň NexRing, která patří k nejnovější 4. generaci sypaných výplní. Destilační data (HETP) této výplně při destilaci negativního systému vycházejí překvapivě vysoká ve srovnání s výsledky absorpčních experimentů. Je vysoká hodnota HETP vázána k destilaci negativního systému a při destilaci pozitivního či neutrálního systému dojde k jejímu výraznému snížení, tak jak je tomu u strukturovaných výplní? Jak se liší vliv Marangoniho efektů u sypaných výplní se značnou tendencí k tvorbě kapek od strukturovaných výplní, které tvoří především filmy? Většina soudobých modelů vliv Marangoniho jevů nezahrnuje!

Ad 2) Termografie umožňuje téměř okamžité měření povrchové teploty rozsáhlých útvarů a to i hladin kapalin. Ztotožnění termografií naměřené teploty povrchu vody s teplotou odpovídající přijímanému konceptu fázového rozhraní podporuje předpoklad, že podobně tomu bude i pro organické systémy za destilačních podmínek. Porovnání termografií změřené teploty a teplot jader fází by mělo poskytnout lokální hybné síly pro transportní jevy v každé fázi. Experimenty jsou prováděny v aparatuře uskutečňující binární destilaci pod průzory propustnými v IČ oblasti. Kapalný film zde stéká po šikmé rovné desce a protiproudně postupuje pára, zjednodušeně se tak simulují děje na strukturované výplni. V současné době pracujeme na vybavení této aparatury odběry vzorků fází a dosažení konzistence mezi daty poskytovanými modelem dějů v aparatuře a teplotním polem povrchu kapalného filmu vyhodnoceným radiometrickým modelem. Odhalí termografie mrtvé objemy kapalin, které nejsou pozorovatelné ve viditelném světle?

Ad 3) Vzhledem k předpokládanému nárůstu počtu provozovaných elektromobilů a stacionárních úložišť energie se očekává dramatický nárůst objemu lithiových akumulátorů v oběhu. Tyto akumulátory obsahují cenné kovy, ale jsou zároveň rizikem z požárního i toxikologického hlediska, a proto je potřeba je po ukončení životnosti zpracovat, a to nejlépe recyklačně. Současné recyklační procesy se vyznačují produkcí odpadů, v případě hydrometalurgických recyklačních pochodů typicky ve formě vodných roztoků anorganických solí, kyselin a zásad. Tato práce si klade za cíl prozkoumat hydrometalurgické metody recyklace aktivního materiálu kladné elektrody NMC baterií zejména s ohledem na co nejnižší produkci odpadů. Podaří se recyklovat kladnou elektrodu zcela bez tvorby odpadu?

Lukáš Valenz: Měření toho samého pokaždé jinak a s někým jiným. Opakování je matka moudrosti. (disertační práce)

Jan Haidl: Vyvalily se vlny zdola a vytvořily šírá kola

  

-zkouška funkce stránky-